SF2COQI5RC4X3FLL pvenergia.com
+48 668 041 241 info@pvenergia.com /pvenergia

Polityka prywatności PV Energia Polska


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („ADMINISTRATOR”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PV Energia Polska EVAN s.c. z siedzibą pod adresem: Plac Dąbrowskiego 2A, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: info@pvenergia.com.

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji usług naszej firmy względem Pani/Pana, np. przygotowanie oferty, wyceny.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

2. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

- informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

- informacje o Pani/Pana wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

- informacje, takie jak np. adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podają Państwo poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, a także e-mailowo i telefonicznie; 

- informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

- informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej Państwo korzystają;

- informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 - wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo podaję, przesyłają lub udostępniają.

3. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe przykładowo do celu: administrowania naszą stroną internetową i biznesem, personalizowania naszej strony, umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, przesyłania komunikacji handlowej, przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom oraz w innych celach.

4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przygotowania i przesłanie oferty, a także zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

5. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracujemy tylko, gdy jest to konieczne i niezbędne. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy informatyczne współpracujące z Administratorem, firmy kurierskie i pocztowe.

8. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.